Regulamin szkoły

 1. Do szkoły przychodzimy 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 2. Uczniowie dojeżdżający i przywożeni przez rodziców, do rozpoczęcia lekcji oczekują w świetlicy.
 3. Uczniowie rozpoczynający lekcje później wchodzą na piętro wraz z dzwonkiem na przerwę.
 4. Uczniowie dojeżdżający lub oczekujący na zajęcia dodatkowe, czas oczekiwania spędzają w świetlicy lub bibliotece.
 5. Uczniowie zmieniają obuwie wyjściowe na zastępcze.
 6. Worki z obuwiem zostawiamy w szkole w przeznaczonym do tego schowku.
 7. Wraz z dzwonkiem na lekcje uczniowie wchodzą do klas i zajmują swoje miejsca w ławkach.
 8. W trakcie lekcji uczniowie nie opuszczają klasy, z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych.
 9. W czasie pobytu w szkole nie wychodzimy poza budynek.
 10. Aktywnie uczestniczymy w lekcjach, rozmawiamy tylko z nauczycielem (wyjątek ? praca w grupach).
 11. Na przerwach przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, unikamy zabaw i zachowań, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub zniszczenie sprzętu.
 12. W sytuacjach konfliktowych podczas przerw prosimy o pomoc nauczyciela dyżurującego lub któregokolwiek napotkanego.
 13. Dbamy o czystość i porządek na terenie szkoły.
 14. Szanujemy rzeczy szkolne, a także rzeczy własne i innych uczniów.
 15. Okna otwieramy tylko w trakcie lekcji i w obecności nauczyciela.
 16. Po zakończonych lekcjach uczniowie pod opieką nauczyciela schodzą na parter.
 17. Traktujemy dorosłych i dzieci uprzejmie i z szacunkiem.
 18. W każdej sytuacji dbamy o kulturalne słownictwo.
 19. Pomagamy uczniom słabszym, młodszym i potrzebującym doraźnej pomocy.
 20. Ze swoimi problemami zwracamy się do wychowawcy klasy lub do pedagoga szkolnego.
 21. Przy zmianie sali lekcyjnej przemieszczamy się kulturalnie i w spokoju oczekujemy na przyjście nauczyciela.
 22. Dbamy o swój wygląd, ubieramy się czysto i estetycznie (nie farbujemy włosów, nie udziwniamy fryzur, nie nosimy ozdób ani ekstrawaganckich strojów).
 23. Podczas wyjść poza szkołę, poruszamy się zwartą grupą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 24. Na uroczystości szkolne zakładamy strój galowy.
 25. Przed wejściem do pokoju nauczycielskiego lub sekretariatu pukamy i oczekujemy na zaproszenie.
 26. W pomieszczeniach szkolnych (klasy, biblioteka, świetlica, pracownia komputerowa, salki gimnastyczne) lub pozaszkolnych (hala sportowa, pływalnia, lodowisko) przestrzegamy obowiązujących regulaminów.
 27. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko na ustną lub pisemną prośbę rodziców bądź opiekunów.
 28. Uczniowie pełniący dyżur w szkole przestrzegają obowiązującego ich regulaminu.

Szukaj