Stypendia za wyniki w nauce – regulamin

R e g u l a m i n

określający zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11

im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. Regulaminie ? rozumie się przez to regulamin określający zasady przyznawania stypendiów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza
  w Jarosławiu.
 2. Szkole ? należy przez to zrozumieć Szkołę Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.
 3. Dyrektorze lub wicedyrektorze ? należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.
 4. Roku szkolnym ? należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
 5. Uczniu ? należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.

Rozdział II

Kryteria przyznawania stypendiów

§ 2

 1. Stypendia za wyniki w nauce mogą otrzymać uczniowie będący uczniami klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.
 2. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie uczęszczający do w/w szkoły.

§ 3

 1. Stypendium miesięczne może otrzymać uczeń osiągający szczególnie wysokie wyniki w nauce, który w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej poprzedzającej okres przyznania stypendium uzyskał minimum średnią ocen:

a) I stopnia -  co najmniej 5,4 oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą,

b) II stopnia -  co najmniej 5,2 oraz ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą,

 1. Stypendia jednorazowe I, II i III stopnia mogą otrzymać uczniowie:
  1. stypendium I-go stopnia ? laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich
   i międzynarodowych,
  2. stypendium II-go stopnia ? laureaci szczebla wojewódzkiego,
  3. stypendium III-go stopnia ? finaliści szczebla wojewódzkiego.

Rozdział III

Procedura składania wniosków

§ 4

 1. Wnioski o przyznanie stypendium do Komisji Stypendialnej mogą składać:

1)     wychowawcy klas

2)     samorząd uczniowski

3)     rodzice lub prawni opiekunowie ucznia

 1. Wnioski należy składać w następujących terminach:

1)     do końca lutego danego roku szkolnego ? ( I termin )

2)     do 20 września danego roku szkolnego ? ( II termin )

 1. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia
  i kryteria określone niniejszym regulaminem.

§ 5

 1. Stypendium miesięczne przyznawane jest na okres jednego semestru.
 2. Stypendium podlega natychmiastowemu cofnięciu w przypadku zastosowania wobec ucznia kary w postaci obniżenia oceny zachowania poniżej bardzo dobrej.
 3. W przypadku określonym w pkt. 2, Dyrektor wstrzymuje wypłatę stypendium
  i niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji Komisję Stypendialną.

Rozdział IV

Komisja Stypendialna

§ 6

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Stypendialną na okres kadencji Dyrektora Szkoły z możliwością zmiany składu Komisji w przypadku gdy:

-  nauczyciel, członek komisji zmienia miejsce pracy,

-  przebywa na urlopie

-  przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim

- złożył rezygnację z udziału w pracach komisji

 1. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

Przewodniczący Komisji – Dyrektor Szkoły

Członkowie Komisji ? przedstawiciel każdego poziomu nauczania

Spośród członków komisja wybiera sekretarza.

 1. Komisję Stypendialną  wybiera Rada Pedagogiczna Szkoły.
 2. Komisja Stypendialna przeprowadza kwalifikację złożonych wniosków dwa razy w roku w terminach : 1 ? 15 marca oraz 21 ? 30 września.

§ 7

 1. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku przez Dyrektora Szkoły.
 2. Komisja Stypendialna wnioskuje o cofnięcie stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane na podstawie § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu. W takim przypadku Dyrektor Szkoły przyznaje stypendium osobie wskazanej przez Komisję Stypendialną.

Rozdział V

Środki finansowe

 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym określa wysokość funduszu stypendialnego na dany rok, w budżecie miasta.
 2. Wysokość stypendiów na dany semestr określa każdorazowo Rada Miasta Jarosławia.

Rozdział VI

Uwagi końcowe

§ 9

 1. Niniejszy regulamin podany będzie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w szkole, na stronie internetowej szkoły oraz przekazany do Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.
 2. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do przyznania stypendium za wyniki
  w nauce dołączają oświadczenie PIT-2A dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły jego uprawnienia przejmuje

wicedyrektor.

§ 10

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia
  20  października 2005roku.

§ 11

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szukaj