Wyciąg ze Statutu – prawa i obowiązki uczniów

§ 36

1. Uczeń ma prawo do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej;
2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz poszanowanie godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno ? wychowawczym;
4)  swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza

tym dobra innych osób;

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach zajęć obowiązkowych
i pozalekcyjnych, poprzez uczestnictwo w konkursach, zawodach, olimpiadach,

6)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce zgodnie z przedmiotowym systemem,ogłoszonym przez nauczycieli na początku

roku szkolnego z uwzględnieniem zasad dotyczących sprawdzianów:

a)  sprawdziany pisemne poprzedza powtórzenie materiału i zapowiedź z

wyprzedzeniem przynajmniej tygodniowym,

b) w jednym dniu nie odbywa się więcej jak jeden sprawdzian, a w tygodniu nie więcej

niż dwa,

c)  nauczyciele podają wyniki sprawdzianów w ciągu dwu tygodni,

d) sprawdziany bez zapowiedzi mogą mieć charakter powtórzenia z ostatnich 2-3

tematów,

7) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z programów nauczania
i zasadach oceniania zachowania;

8)   pomocy w przypadku trudności w nauce;

9)   korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego;

10) korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

księgozbioru biblioteki szkolnej;

11) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową w klasach i organizacjach

szkolnych;
12) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć

edukacyjnych;
13) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych

opiekunów) jeżeli nieobecności w szkole przekraczają 50% planowanej ilości godzin;

14) zwolnienia z nauki  wychowania fizycznego w ciągu jednego semestru, jednego roku lub

całego cyklu kształcenia udzielonego na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty;
15) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o

ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej;

16)  wybierania nauczyciela Rzecznika Praw Ucznia i korzystania z jego pomocy,

17) odwołania się od zastosowanej wobec niego kary jeżeli uzna, że został skrzywdzony

18)   do świętowania Dnia Dziecka, który jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,

w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym,

realizujące jego potrzebę do aktywnego wypoczynku i zabawy, sprzyjające zdrowiu,

rozwijaniu i doskonaleniu sprawności ruchowej.

§ 37

 1. 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1)      przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;

2)      nie korzystania z telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych;

3)      podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli;

4)      przedłożenia w ciągu 3 dni od powrotu do szkoły pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach od rodziców, opiekunów lub zaświadczenia lekarskiego;

5)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz należytego przygotowania się do zajęć;

6)      dbania o kulturę i piękno języka ojczystego;

7)      właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów;

8)      dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;

9)      dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

10)  wystrzegania się wszelkich nałogów;

11)  dbania o dobre imię szkoły na jej terenie i poza nią;

12)  odpowiedzialnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i pomocy;

13)  noszenia obuwia zastępczego w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych;

14)  noszenia jednolitego stroju codziennego, a z okazji świąt ? stroju galowego;

15)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

16)  przystąpienia do sprawdzianu dla uczniów klasy VI, który jest przeprowadzany na podstawie odrębnych przepisów;

17)  jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, nie może otrzymać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 1. Uczeń sprawiający szczególne trudności wychowawcze podlega odrębnej procedurze postępowania wychowawczego.

Rozdział III

Nagrody i kary

§ 38

 1. 1. Ucznia można nagrodzić za:

1)      wybitne osiągnięcia w nauce;

2)      zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły i środowiska;

3)      osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną Szkoły;

4)      za wzorową postawę.

 1. 2. Nagrodami, o których mowa w pkt. 1 są:

1)      pochwała wychowawcy;

2)      pochwała  dyrektora;

3)      list pochwalny dyrektora do rodziców;

4)      dyplom uznania od dyrektora;

5)      nagroda rzeczowa;

6)      świadectwo z wyróżnieniem;

7)      tytuł ?Prymus Szkoły? dla uczniów klas IV-VI, tytuł ?Wzorowy Uczeń? dla klas I-III.

 1. Wychowawcy klas wnioskują o przyznanie nagród dla swoich wychowanków.
 2. Za wybitne osiągnięcia w nauce uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  osiągnie średnią ocen równą 5,0 i więcej oraz otrzyma wzorowe zachowanie otrzymuje tytuł ?Prymus Szkoły?.
 3. Absolwent szkoły, który ukończy szkołę z wyróżnieniem i tytułem ?Prymusa Szkoły? otrzymuje nagrodę rzeczową, a jego nazwisko wpisane jest  do Księgi Prymusów.
 4. Uczniowie klasy  III  na wniosek swoich wychowawczyń mogą otrzymać tytuł ?Wzorowy Uczeń?.
 5. Uczniowie, którzy osiągają na koniec roku szkolnego wyniki na poziomie średniej 4,75, a ocena zachowania nie jest niższa niż dobry, otrzymują świadectwo z wyróżnieniem.
 6. Uczeń, który w szkolnym konkursie ?Kolega na 6? zajmie trzykrotnie pierwsze miejsce zostaje nagrodzony:

1)      umieszczeniem nazwiska na tablicy samorządu uczniowskiego i w najbliższym numerze gazety szkolnej;

2)      nagrodą rzeczową w trakcie uroczystostego koncertu z okazji zakończenia roku szkolnego;

3)      za każdorazowe  zajęcie pierwszego miejsca w tym konkursie nazwisko ucznia umieszcza się na tablicy klasowej.

 1. 9. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§ 39

1.   Kara może być udzielona za: nieprzestrzeganie obowiązków  zawartych w Statucie

Szkoły.

2.  Kary udziela wychowawca lub Dyrektor Szkoły.

 1. Z wnioskiem o udzielenie uczniowi kary może także wystąpić: nauczyciel uczący ucznia,

inny przedstawiciel: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego.

4. Kary udzielane są w następującej formie z zachowaniem stopniowania:

a)       upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę indywidualnie;

b)      pisemne  powiadomienie Rodziców o nagannym zachowaniu dziecka;

c)      nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły indywidualnie;

d)      zobowiązanie ucznia w porozumieniu z jego rodzicami do udziału w zajęciach indywidualnych z pedagogiem szkolnym,

e)      przeniesienie ucznia do innego oddziału,

f)        Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, dopuścił się kradzieży, wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów, nieprzerwanie narusza postanowienia Statutu Szkoły; wykonanie kary przeniesienia do innej szkoły stosuje Kurator Oświaty.

5.  W przypadku rażącego naruszenia Statutu Szkoły istnieje możliwość pominięcia gradacji

kar. Do szczególnie rażących naruszeń Statutu Szkoły zalicza się między innymi:

 1. naruszenie dobrego imienia Szkoły i jej pracowników,
 2. spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających na terenie szkoły i poza nią,
 3. chuligańskie pobicie kolegów lub innych osób,
 4. kradzież,
 5. stosowanie przemocy wobec innych np. wymuszanie, zastraszanie, szantaż
 6. rozmyślne niszczenie mienia szkolnego ? wandalizm.

6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły

od udzielonej kary w terminie trzech dni od jej ogłoszenia.

7. W przypadku złożenia odwołania kara zostaje zawieszona do czasu rozpatrzenia sprawy,
co powinno nastąpić przed upływem następnych dwóch tygodni.

8. Dyrektor Szkoły podejmuje niezwłocznie postępowanie wyjaśniające i wydaje decyzję
z  uzasadnieniem stanowiska.

 1. Fakt udzielenia kary powinien być odnotowany w dokumentach szkoły (karta obserwacji

zachowania ucznia).

10 Wychowawca ma obowiązek informowania uczniów i rodziców (opiekunów) o

zastosowanej wobec niego karze w formie wpisu informacji w zeszycie przedmiotowym.

Szukaj