PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PROCEDURA  ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu

Obowiązuje od dnia 1.września 2015.

 1. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie krótkotrwałego umotywowanego, pisemnego, zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) uczeń zostaje zwolniony przez nauczyciela wychowania fizycznego z czynnego uczestnictwa w zajęciach (nie wykonuje ćwiczeń).Nauczyciel odnotowuje ten fakt w swoim notesie, uczeń ma być obecny na zajęciach z wyjątkiem ust. 2 i 3.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwolnienie ucznia do domu po osobistym odebraniu dziecka przez rodzica lub upoważnionej osoby.
 3. W przypadku opisanym w ust.1, jeżeli lekcje odbywają się poza szkołą, a wyraźna niedyspozycja zdrowotna ucznia uniemożliwia mu przejście  lub pobyt na tych zajęciach (np. wyjście na lodowisko) nauczyciel pozostawia ucznia pod opieką w świetlicy szkolnej.
 4. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego odbywa się na podstawie odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza.
 5. Niedyspozycja uczennic nie zwalnia ich z czynnego uczestnictwa w zajęciach (wyjątkiem są wskazania medyczne potwierdzone zaświadczeniem lekarza). Uczennice w tym czasie powinny być przygotowane do lekcji, a w przypadku złego samopoczucia mogą być zwolnione przez nauczyciela z wykonywania niektórych ćwiczeń. W czasie zajęć, które odbywają się na pływalni  powinny posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, klapki) i przebywać z grupą w hali basenowej.
 6. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zwalnia ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne z czynnego uczestnictwa w zajęciach (tj. z wykonywania ćwiczeń) i odnotowuje ten fakt w swoim notesie.
  1. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do 31sierpnia.
  2. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc rodzice (opiekunowie prawni) składają  wraz z podaniem w sekretariacie szkoły  / załącznik nr 1 – druk podania w sekretariacie/ niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

1)       w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza ? do 7 dni od rozpoczęcia danego roku szkolnego;

2)       w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza ? do 7 dni od rozpoczęcia II półrocza;

3)       w przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego, rodzice składają podanie poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż do 7 dni od daty wystawienia zaświadczenia. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń wicedyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

 1. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np.: zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 2. Zaświadczenie lekarskie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
 3. Wicedyrektor szkoły rozpatruje podanie o długoterminowe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego i do 7 dni roboczych od daty wpływu podania wydaje decyzję w przedmiotowej sprawie.
 4. O podjętej decyzji wicedyrektor informuje nauczyciela wychowania fizycznego i wychowawcę. Decyzja zostaje przekazana bezpośrednio rodzicom (opiekunom prawnym) za pośrednictwem wychowawcy, a dokumentację dotyczącą długotrwałego zwolnienia przechowuje wicedyrektor.
 5. Uczeń zwolniony przez dyrektora z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza ma obowiązek przebywania na zajęciach. W przypadku zwolnienia z  pływania, uczeń może nie przebywać w obiekcie pływalni tylko w przypadku wyraźnego wskazania przez lekarza, a gdy takiego wskazania nie ma, powinien posiadać strój sportowy (koszulka, spodenki, klapki) i przebywać z grupą w hali basenowej.
 6. Uczeń zwolniony przez dyrektora z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, w wyjątkowych przypadkach może być zwolniony z obowiązku przebywania na zajęciach według następujących zasad:

1)       gdy  zajęcia odbywają się w środku zajęć klasy ucznia,  rodzice (opiekunowie prawni)  składają w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie dziecka w tym czasie pod opiekę  świetlicy szkolnej;

2)       gdy zajęcia wf są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu uczeń nie musi być na nich obecny, po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych)  w sekretariacie oświadczenia (załącznik do podania) i po uzyskaniu zgody wicedyrektora  szkoły;

3)       uczeń niepełnosprawny może w tym czasie odbywać zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych)  w sekretariacie oświadczenia (załącznik do podania) i po uzyskaniu zgody wicedyrektora  szkoły.

 1. Uczniowi, który nie przebywa na zajęciach z powodu krótkotrwałego lub długotrwałego zwolnienia nauczyciel wychowania fizycznego odnotowuje w dzienniku lekcyjnym nieobecność usprawiedliwioną.
  1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez całe półrocze w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.
  2. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji.
  3. O ocenie końcoworocznej ucznia, który otrzymał ocenę klasyfikacyjną za I półrocze, a został zwolniony czasowo w drugim półroczu decyduje nauczyciel, biorąc pod uwagę stopień zrealizowania przez ucznia wymagań programowych.
  4. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wf na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami. Procedura zostaje podana do wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

Szukaj