Dla uczniów

Regulamin szkoły

Komentarze są wyłączone

Do szkoły przychodzimy 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowie dojeżdżający i przywożeni przez rodziców, do rozpoczęcia lekcji oczekują w świetlicy. Uczniowie rozpoczynający lekcje później wchodzą na piętro wraz z dzwonkiem na przerwę. Uczniowie dojeżdżający lub ocz ...

12.16.09 | Dla uczniów | Czytaj więcej...

Stypendia za wyniki w nauce – regulamin

Komentarze są wyłączone

R e g u l a m i n określający zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o: Regulamini ...

12.16.09 | Dla uczniów | Czytaj więcej...

Wyciąg ze Statutu – prawa i obowiązki uczniów

Komentarze są wyłączone

§ 36 1. Uczeń ma prawo do: 1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2)  opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz poszanowanie ...

12.16.09 | Dla uczniów | Czytaj więcej...

Szukaj