Integracja

Co warto wiedzieć o integracji w naszej szkole?

  • W roku szkolnym 2002/2003 w naszej szkole utworzono pierwszy oddział klasy integracyjnej.
  • W listopadzie 2007r. zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu. Na chwile obecną jest to jedyna tego typu placówka w Jarosławiu.
  • W oddziałach integracyjnych zatrudnieni są specjaliści z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej i rehabilitacji. Pracuje również logopeda, pedagog szkolny i od tego roku szkolnego psycholog.
  • W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli:

na I etapie kształcenia – nauczyciel nauczania zintegrowanego kl. I-III oraz nauczyciel wspierający,

na II etapie kształcenia – nauczyciel przedmiotu kl. IV-VI (nauczyciel prowadzący) i pedagog specjalny (w zależności od potrzeb) pełniący rolę nauczyciela wspomagającego.

  • Klasy integracyjne liczą od 18 do 20 osób, w tym od 3 do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, są to więc klasy małe umożliwiające wszechstronny rozwój wszystkim dzieciom, zarówno zdrowym, jak i tym, ze specjalnymi potrzebami integracyjnymi.
  • Wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych są dzieci
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w stopniu lekkim i umiarkowanym, niedowidzące, niewidome, niedosłyszące z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami zachowania i emocji.

Od wielu lat realizowany jest w szkole program „ Otwarci na integrację”. W jego ramach podczas całego cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w różnych zajęciach, akcjach, konkursach i działaniach wychowawczych zmierzających do uświadomienia, że każdy człowiek jest inny, co nie znaczy, że Ci „inni” są gorsi.

Szukaj