Ocenianie ucznia niepełnosprawnego

1.  OCENIANIE UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W NORMIE INTELEKTUALNEJ
I UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odbywa się na zasadach określonych dla uczniów pełnosprawnych. W stosunku do uczniów niepełnosprawnych mają dodatkowo zastosowanie uregulowania dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych
i zwalniania z nauki dodatkowego języka oraz zajęć wychowania fizycznego.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne (wynikające
z realizowanego w klasie programu nauczania) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom – na podstawie:

  • opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej – ale tylko w przypadku ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności  w uczeniu się,
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

ZWALNIANIE UCZNIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO I ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego na wniosek rodziców oraz na podstawie:

  • opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
  • w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

OCENIANIE UCZNIA Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są ocenami opisowymi,

klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania,

klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu opisowych ocen klasyfikacyjnych oraz opisowej oceny zachowania,

ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

o ukończeniu szkoły postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Opracowała: Ewa Fonfara MEN

Szukaj