Oddziały integracyjne

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

Typowa klasa integracyjna liczy do 18 osób, z czego 3 – 5 dzieci posiada orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego ze względu na określoną niepełnosprawność. Dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi  mogą kształcić się ze swoimi rówieśnikami w normie rozwojowej. Integracja ma na celu zlikwidowanie podziału między światem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. W takiej klasie uczy dwóch nauczycieli, jeden z nich to nauczyciel wspomagający (pedagog  specjalny) opiekujący się dziećmi niepełnosprawnymi. Nauczyciele w równym stopniu odpowiadają za wszystkie dzieci, za zaspokojenie ich potrzeb, za efekty oraz niepowodzenia dydaktyczno-wychowawcze.  Realizują proces nauczania i wychowania wykorzystując nie tylko znane metody i formy pracy, wprowadzają również programy autorskie. Dzieci ukierunkowuje się na pozbywanie się uprzedzeń
i pozytywne nastawienie do „inności” kolegów.

Szukaj