Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania

Tekst jednolity uwzględniający zmiany do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Rozdział I

Cele i zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

§1

Postanowienia ogólne

 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz  warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianów.
 2. 2. Przepisów  nie stosuje się do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 3. 3. Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy.
 4. 4. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

§2

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
 2. 2. Udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
 3. 3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów nauce i zachowaniu.
 4. 4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz poinformowanie o nich uczniów i rodziców.
 2. 2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
 3. 3. Bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, według skali i w formach przyjętych w  szkole.
 4. 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.
 5. 5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
 6. 6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
 7. 7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Rozdział II

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie.

§4

 1. 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas I-III:

1)        pisemne:

a)    zadania samodzielnie wykonane przez ucznia na „Karcie pracy” po zakończeniu bloku tematycznego,

b)      pisanie ze słuchu i z pamięci,

c)      prace domowe;

2)        ustne:

a)    sprawdzanie techniki czytania,

b)   recytacje,

c)    opowiadanie treści, wypowiedzi na temat przeczytanych utworów, ilustracji, historyjek obrazkowych;

3)        inne formy:

a) konkursy wewnątrzklasowe i międzyklasowe.

 1. 2. Sposoby formułowania ocen bieżących uczniów klas I –III:

1)      słowne - wypowiadane w trakcie zajęć;

2)       znaczki – „buźka” o znaczeniu :

a)      „ wspaniale”,

b)      „zadanie wykonane poprawnie”,

c)      „mogło być lepiej” ,

d)     „musisz jeszcze dużo pracować”;

3)      w klasach III od II półrocza wprowadza się w poszczególnych edukacjach ocenę cyfrową według obowiązującej skali;

4)       oceny z religii od klasy I są ocenami cyfrowymi.

 1. 3. Ocena śródroczna i klasyfikacyjna w klasach I – III:

1)   klasyfikacja roczna w klasach I-III Szkoły polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. W klasach I-III Szkoły śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, które mogą być sporządzone w formie komputerowej;

2)   w oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach;

2a) W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

3)   oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;

4)   ocena z religii jest ustalana według odrębnych przepisów;

5)   roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt 1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 5

1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas IV-VI:

1) nauczyciele wszystkich przedmiotów kierują się ocenianiem zgodnie z zasadami Oceniania Kształtującego;

2) nauczyciele informują uczniów na pierwszych lekcjach, w danym roku szkolnym, a rodziców nie później, niż w ostatnim tygodniu września danego roku szkolnego o:

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)    sposobach ustnego i pisemnego sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej;

3)   nauczyciel dostosowuje formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności do możliwości uczniów;

4)   sprawdziany pisemne obejmujące większe partie materiału nauczania są zapowiadane przez nauczycieli z wyprzedzeniem czasowym odpowiadającym specyfice przedmiotu i zapisywane u dołu dziennika z podaniem daty sprawdzianu;

5)   w przypadku, gdy zmiana terminu sprawdzianu następuje na prośbę uczniów, sprawdzian odbywa się w czasie wyznaczonym przez nauczyciela z pominięciem zasad regulaminowych;

6)   każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do pisemnego sprawdzianu, a w sytuacji, gdy uczeń świadomie nie pojawi się na sprawdzianie (celowo unika sprawdzianu), ma obowiązek zaliczyć ten sprawdzian w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela, a w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń pisze sprawdzian na najbliższej lekcji, na której będzie obecny;

7)   w przypadku dłuższej nieobecności ucznia (choroba), kolejny termin sprawdzianu ustala nauczyciel. W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, uczeń pisze sprawdzian na najbliższej lekcji, na której będzie obecny;

8)   uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu na zasadach określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania;

9)   możliwości, formy i sposoby poprawiania kartkówek są zapisane w PSO;

10)    sprawdziany ocenia się według następującej skali:

a)    0 % – 29 % – ocena niedostateczna,

b)   30 % – 49 % – ocena dopuszczająca,

c)    50 % – 74 % – ocena dostateczna,

d)   75 % – 89 % – ocena dobra,

e)    90 % – 100 % – ocena bardzo dobra;

11)    nauczyciele wszystkich przedmiotów mają obowiązek umieszczania na sprawdzianach zadań na ocenę celującą, a na kartkówkach – według specyfiki przedmiotu;

12)    warunkiem uzyskania oceny celującej ze sprawdzianu lub kartkówki jest otrzymanie punktów wymaganych na ocenę bardzo dobrą i rozwiązanie zadania dodatkowego.

2. Sposoby formułowania ocen bieżących uczniów klas IV -VI:

1)      do oceny pracy ucznia na lekcjach, jego aktywności i przygotowania stosuje się system znaczków  uwzględniający specyfikę przedmiotu;

2)   kryteria uzyskania poszczególnych ocen opracowują nauczyciele danych zajęć edukacyjnych, uwzględniając ich specyficzne wymogi edukacyjne, przy czym ocenianie bieżące dokonuje się wg skali:

a)    stopień celujący – 6,

b)   stopień bardzo dobry – 5,

c)    stopień dobry – 4,

d)   stopień dostateczny – 3,

e)    stopień dopuszczający – 2

f)    stopień niedostateczny – 1;

2a)  oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;

3) w naszej szkole przyjmuje się, że poszczególnym stopniom szkolnym   przyporządkowana jest wartość punktowa:

a)    stopień celujący- 6- 31 pkt,

b)   stopień bardzo dobry- 5 – 15 pkt,

c)    stopień dobry- 4- – 7 pkt,

d)   stopień dostateczny- 3- 3 pkt,

e)    stopień dopuszczający- 2 – 1 pkt

f)    stopień niedostateczny – 1 o pkt;

4) dodatkowo różnicuje się wartości punktowe oceny celującej i oceny bardzo dobrej:

a)    celujący z wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania- 31 punktów,

b)   celujący z innego rodzaju aktywności (z innych form prac)- 25 punktów,

c)    bardzo dobry z wiedzy i umiejętności – 15 punktów,

d)   bardzo dobry z innego rodzaju aktywności (z innych form) – 11 punktów.

5)   szczegółowe zapisy zawarte są w Przedmiotowych Systemach Nauczania.

§ 6

Sposoby formułowania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej dla uczniów
klas IV-VI

1. W klasach IV- VI klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne rocznych ocen klasyfikacyjnych przy czym ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ustalana jest, jako średnia otrzymana z sumy punktów odpowiadających stopniom i podzielona przez ilość tych stopni. Tak policzoną średnią przyporządkowuje się skali, z której odczytuje się ocenę.

1a. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym i rocznym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  śródrocznej oceny zachowania.

1b. Oceny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1a są ocenami opisowymi.

2. (Uchylony) 

3. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną, wpisuje się, jako pierwszą ocenę cząstkową w drugim półroczu i tym samym dolicza się przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.

4. Ocena śródroczna i roczna z religii lub etyki ustalana jest przez nauczyciela religii lub etyki.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

5a. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne (wspomagającego).

5b.W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

7a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

8. Skala i odpowiadające jej stopnie:

 

21,00 pkt  i więcej celujący-6
11,00 – 20,99 pkt bardzo dobry-5
6,00 – 10,99 pkt dobry-4
2,50 – 5,99 pkt dostateczny – 3
0,80 – 2,49 pkt dopuszczający -2
0 – 0,79 pkt niedostateczny – 1

8a. W przypadku gdy uczeń nie osiąga średniej 21, może otrzymać śródroczną (roczną) celującą ocenę klasyfikacyjną, jeśli spełnia wszystkie  następujące warunki:

a)    przynajmniej z połowy sprawdzianów w ciągu półrocza otrzymuje oceny celujące,

b)   z kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych otrzymuje oceny wyższe niż ocena dostateczna,

c)    uzyskuje średnią punktową  śródroczną (roczną) nie mniejszą niż 18,

d)   osiąga sukcesy w konkursach lub zawodach sportowych.

 1. 9. Szczegółowe zasady oceniania ustalają nauczyciele w PSO.
 2. 10. W sytuacji dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą, nauczyciel ma obowiązek udzielić pomocy uczniowi, a następnie wyznaczyć termin uzupełnienia i zaliczenia zaległości ( decyduje specyfika przedmiotu).
 3. 11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. 12. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie.
 5. 13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom  do wglądu w szkole, w obecności odpowiednio nauczyciela uczącego, wychowawcy, Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
 6. 14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowuje się do końca danego roku szkolnego.
 7. 15. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii, z uwzględnieniem ust.3 i 4.
 8. 16. (Uchylony)
 9. 17. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym na podstawie osobnych przepisów;

2)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia.

17a. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia nieposiadającego w/w orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. 18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

18a.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego ponadto należy brać pod uwagę systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 1. 19. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości  uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

19a.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony, nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.

 1. 20. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. 21. (Uchylony)
 3. 22. (Uchylony)
 4. 23. (Uchylony)
 5. 24. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  § 12.
 6. 25. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 10.

§ 7

1. Termin śródrocznej rady klasyfikacji ustala się na ostatni tydzień  przed feriami zimowymi, a rady klasyfikacyjnej rocznej nie później niż na ostatni wtorek przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. W przypadku, gdy ferie zimowe rozpoczynają się przed połową stycznia posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbywa się w pierwszym tygodniu po feriach.

§ 8

Sposoby informowania rodziców

 1. 1. Informowanie o bieżących postępach uczniów.

1)  wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego o zasadach i trybie ustalania oceny zachowania;

2)  rodzice uczniów klas I-III są na bieżąco informowani o osiągnięciach ich dzieci poprzez wpisy w zeszytach szkolnych. Mają również możliwość wglądu do teczek prac uczniów podczas spotkań z nauczycielami;

3)  rodzice uczniów klas IV-VI mogą na bieżąco śledzić osiągnięcia dzieci, które będą odnotowywane w zeszytach przedmiotowych w rubryce „Korespondencja z rodzicami”. Nauczyciele wpisują każdą ocenę uzyskaną przez ucznia, na jego prośbę również motywację tej oceny;

4) ( uchylony);

5) we wspomnianej rubryce odnotowywane są wskazówki do pracy, przewidywane stopnie klasyfikacyjne i inne ważne dla osiągnięć ucznia informacje;

6) rodziców zobowiązuje się do śledzenia zapisów i potwierdzania podpisem faktu zapoznania się z nimi;

7)  rodzicom uczniów klas IV-VI są udostępniane prace pisemne klasowe i sprawdziany ich dzieci w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem uczącym;

8)   każdy nauczyciel i wychowawca ustala terminy indywidualnych spotkań z rodzicami, a  wiadomość taką podaje uczniom do zeszytów. Dodatkowo wspomniane informacje są zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szkoły;

9) każdy wychowawca klasy I i IV ma obowiązek odbycia spotkań indywidualnych ze wszystkimi rodzicami powierzonych sobie dzieci. Spotkania takie należy odbyć przed zakończeniem I półrocza. Wychowawcom innych klas pozostawia się w tym względzie swobodę wyboru;

10) w każdym półroczu, organizuje się przynajmniej jeden raz tzw. „Dzień otwarty” – dyżur popołudniowy nauczycieli uczących w szkole;

11) zebrania ogólne odbywają się według planu podanego na dany rok szkolny w terminach: pierwsze – do 30 września, kolejne w listopadzie, styczniu / marcu, maju. Dodatkowo wychowawcy mogą ustalać z rodzicami swoich uczniów inne terminy i formy spotkań.

2. Sposoby informowania rodziców o  ocenach klasyfikacyjnych:

1)  na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym i końcoworocznym wychowawca klasy informuje pisemnie, na formularzu rodziców tych uczniów, którzy zagrożeni są uzyskaniem oceny niedostatecznej. Nauczyciel uczący tego przedmiotu wpisuje do w/w formularza  sposoby uzupełnienia braków i wskazówki do dalszej pracy ucznia,

1a) w przypadku końcoworocznych ocen niedostatecznych nauczyciela obowiązuje zawsze pisemna motywacja złożona u Dyrektora Szkoły;

2) ( uchylony);

3)  nie później niż na tydzień przed terminem klasyfikacji końcoworocznej każdy nauczyciel ma obowiązek wpisać z podaniem daty przewidywaną dla ucznia ocenę. Wpisów dokonuje się w zeszytach przedmiotowych, a oceny z wychowania fizycznego podawane są w zeszycie do języka polskiego lub dzienniczka,

4)  w przypadku gdy uczeń jest chory bądź z innych przyczyn nieobecny w trakcie ustalania ocen, rodzice są zobowiązani skontaktować się z wychowawcą klasy, który przekaże informacje dotyczące ocen.

§9

Postępowanie w sprawie uczniów, dla których nie można ustalić ocen z powodów nadmiernej nieobecności w Szkole.

 1. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
 2. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, na pisemny wniosek swój lub rodziców skierowany do Dyrektora Szkoły najpóźniej na dzień przed śródrocznym lub rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym, może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w ust. 6-11;
 3. 3. Na pisemny wniosek ucznia lub rodziców ucznia niesklasyfikowanego z powodu  nieusprawiedliwionej nieobecności skierowany do Dyrektora Szkoły najpóźniej na dzień przed śródrocznym lub końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w ust. 6-9;
 4. 4. Skład  komisji egzaminacyjnych do egzaminów, o których mowa w ust. 2 i 3 określa Rozporządzenie MEN;
 5. 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej, a egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

5a. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący indywidualny tok nauki;

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą;

3)      przyjęty z innej szkoły, w której nie były jeszcze realizowane zajęcia edukacyjne, a są ujęte w szkolnym planie nauczania dla danej klasy;

4)      przyjęty z innego typu szkoły i kontynuujący we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka.

5b. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust.5a pkt 1, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania;

5c. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.5a pkt 2 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą;

5d. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.5a pkt 3 i 4  przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, a w stosunku do ucznia, o którym mowa w pkt 4 w przypadku, gdy w szkole nie ma nauczyciela danego języka obcego, Dyrektor może w skład komisji powołać nauczyciela danego języka obcego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. 6. Ustala się, że w jednym dniu nie może odbywać się więcej niż 2 egzaminy dla jednego ucznia. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6a. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 termin ustala Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 1. 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w   wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 2. 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 3. 9. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół opisany w Rozporządzeniu MEN;

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

12. Zakres zadań egzaminacyjnych przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin klasyfikacyjny  powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych  ocen klasyfikacyjnych.

 1. 13. Nauczyciel egzaminator:

1)   ustala zakres materiału egzaminacyjnego;

2)   proponuje i przygotowuje na piśmie zadania  na egzamin pisemny i ustny w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej;

14. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za powiadomienie ucznia o terminie i miejscu egzaminu oraz przekazanie rodzicowi  ucznia zestawu zagadnień egzaminacyjnych z pisemnym potwierdzeniem odbioru informacji.

§10

Egzaminy poprawkowe.

 1. 1. Począwszy od klasy IV Szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

1a. Podstawę do przeprowadzenia egzaminu stanowi podanie ucznia lub jego rodziców  skierowane do Dyrektora Szkoły, co najmniej na jeden dzień przed rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

1b. Podanie powinno zawierać:

1)   uzasadnienie;

2)   ocenę, o którą ubiega się uczeń, przy czym nie może być to ocena wyższa niż ocena dostateczna.

 1. 2. (Uchylony)
 2. 3. Skład komisji egzaminacyjnej i  protokołu egzaminacyjnego określa Rozporządzenie MEN.
 3. 4. Termin egzaminu poprawkowego i skład komisji wyznacza Dyrektor Szkoły w czasie końcoworocznego posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

4a.Nauczyciel opracowuje zestaw zagadnień egzaminacyjnych z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych na ocenę, o którą ubiega się uczeń najpóźniej do końca roku szkolnego.

4b.Pisemną informację o terminie egzaminu wraz  z zestawem zagadnień egzaminacyjnych odbiera rodzic ucznia z sekretariatu Szkoły, potwierdzając  odbiór.

4a.Pytania egzaminacyjne układa egzaminator z zachowaniem stopnia trudności odpowiadającego wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

4b.Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a egzamin z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim  tygodniu ferii letnich.
 2. 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 3. 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem § 13 ust.5.
 4. 8. W przypadku nieobecności nauczyciela – egzaminatora, egzamin przeprowadza powołany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel tych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych z zastosowaniem narzędzi uwzględniających wymagania edukacyjne na daną ocenę.

§11

Tryb i warunki otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

1. Warunki:

1a.Uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana po spełnieniu warunków:

1) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

2) uczestniczył we wszystkich sprawdzianach i z każdego otrzymał ocenę przynajmniej dostateczną;

3) wśród ocen cząstkowych ze wszystkich przewidzianych form oceniania uczeń może mieć tylko jedną ocenę niedostateczną.

2. Tryb:

1)  uczeń lub jego rodzice składają w sekretariacie Szkoły pisemne podanie adresowane do nauczyciela uczącego w terminie do  dwóch  dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie;

2) podanie powinno zawierać  informację, o jaką ocenę ubiega się uczeń, uzasadnienie prośby i podpis ucznia lub rodzica;

3) nauczyciel uczący danego przedmiotu ustala z uczniem i jego rodzicami termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności, który musi się odbyć najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, a w wyjątkowych sytuacjach w dniu zebrania;

4) sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej lub praktycznej w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych;

5) nauczyciel informuje ucznia o wyniku sprawdzianu i ustalonej ponownie ocenie w dniu sprawdzianu;

6) w przypadku nieobecności nauczyciela uczącego, sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza powołany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel tych zajęć edukacyjnych lub pokrewnych z zastosowaniem narzędzi uwzględniających wymagania edukacyjne na daną ocenę;

7) w przypadku nie stawienia się ucznia w ustalonym terminie z powodu nagłego zachorowania,  potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, dopuszcza się możliwość ustalenia ponownego terminu sprawdzianu, jednak nie później, niż na dzień posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

§12

Postępowanie w przypadku nieprawidłowości proceduralnych przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1a. Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek  i w formie pisemnej informuje rodzica o podjętej decyzji.

2. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej lub praktycznej w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia  się z  uczniem i jego rodzicami.

4. Skład komisji, o których mowa ust.2 określa rozporządzenie MEN.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wchodzący w skład komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 10 ust.1

7. Z prac komisji sporządza się protokół opisany w rozporządzeniu MEN, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu ze sprawdzianu umiejętności i wiadomości, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania  praktycznego.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§13

Promowanie

 1. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2a. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły,

2b.Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania, a począwszy od klasy IV, gdy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskało z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły, średnią ocen co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.2  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 9 i 10.
 2. 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 10  nie otrzymuje  promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 5
 3. 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna   może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. 7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 6. 8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub  ponadwojewódzkim w szkole  podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 7. 9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 8. 10. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił  do sprawdzianu po klasie szóstej, który przeprowadza się według przepisów jak w rozporządzeniu MEN.
 9. 11. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 10 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

11a. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 10 uzyskało z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75.

 1. 12. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 2. 13. (uchylony)
 3. 14. Na złożony do Dyrektora pisemny wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§14

Zasady ustalania oceny zachowania uczniów

 1. 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie.
 2. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, na pierwszej godzinie z wychowawcą, informuje uczniów o:

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)   (uchylony).

 1. 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje Szkoły, dbałość o piękno języka ojczystego, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, okazywanie szacunku innym osobom.
 2. 4. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
 3. 5. Wychowawca klasy ustala ocenę z zachowania po zliczeniu punktów zebranych przez ucznia w danym półroczu biorąc pod uwagę opinię uczących nauczycieli, a także  samoocenę ucznia.
 4. 6. Wychowawca zasięga opinii uczących ucznia nauczycieli na piśmie (w tabeli) i podejmuje ostateczną decyzję.
 5. 7. Zapisów w zeszycie obserwacji mogą dokonywać: wychowawca i nauczyciele, a inni  pracownicy Szkoły zgłaszają wychowawcy zasługi ucznia, bądź uchybienia. Wychowawca zlicza punkty uczniów raz w miesiącu i wpisuje je do dziennika.
 6. 8. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje pulę 100 punktów, do których dodawane są punkty za właściwe wypełnianie obowiązków lub odejmowane za uchybienia.
 7. 9. Na miesiąc przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie, której wysokość ustala się według przyjętej skali:

 

Wzorowe

 

od 150 pkt.
Bardzo dobre

 

149-120 pkt.
Dobre

 

119-100 pkt
Poprawne 99-80 pkt.

 

Nieodpowiednie

 

79-60 pkt.
Naganne

 

59 i mniej punktów

 

 

 1. 10. W przypadku, gdy uczeń rażąco uchybia  postanowieniom zawartym w treści oceny zachowania tzn. powtarza zachowania negatywne  i otrzymał minus 20 punktów stosuje się dodatkowe kary:

1)   nagana wychowawcy klasy  (  -10 pkt ),

2)   nagana Dyrektora Szkoły ( -20 pkt  )- o nałożonej karze informuje ucznia i rodziców wychowawca klasy, w formie pisemnej.

 1. 11. Wobec ucznia, który otrzymał naganę, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem lub psychologiem podejmuje kolejne środki zaradcze:

1)   rozmowa dyscyplinująca z wychowankiem w obecności rodzica, psychologa lub pedagoga,

2)   zawarcie kontraktu między uczniem, rodzicem i wychowawcą (np. zobowiązanie do systematycznego kontaktu z wychowawcą).

 1. 12. W nadzwyczajnych sytuacjach ( po naganie Dyrektora Szkoły), rażącego łamania regulaminu szkolnego powołuje się Zespół Dyscyplinujący w składzie: wychowawca klasy, Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły, pedagog lub psycholog, uczeń z rodzicami. Podejmuje się odpowiednie działania (kary) zgodnie z przyjętymi procedurami w Szkole przy współpracy z Policją i Sądem Rodzinnym oraz innymi instytucjami.
 2. 13. Uczeń nie może otrzymać wzorowej oceny zachowania, chociaż zgromadzi odpowiednią liczbę punktów, jeżeli otrzyma w ciągu półrocza 10 ujemnych punktów w treści „Kultura osobista”, otrzymał naganę wychowawcy lub naganę Dyrektora.
 3. 14. Uczeń, który nie otrzymał ani jednej uwagi powodującej odjęcie punktów otrzymuje na koniec półrocza pochwałę wychowawcy klasy (+10 pkt.). Po dwóch pochwałach wychowawcy uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje pochwałę Dyrektora Szkoły
  ( + 20 pkt).
 4. 15. Uczeń może również otrzymać pochwałę Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia lub szczególnie wyróżniające się zaangażowanie w życie Szkoły.
 5. 16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

17.Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami informuje o:

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

17a.Rodzice pisemnie potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.

 1. 18. Zasady ustalania

a.

b.

oceny zachowania umieszcza się na gazetkach klasowych i na stronie internetowej Szkoły.

 1. 19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. 20. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
 3. 21. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem §15.

Tabela oceny zachowania ucznia

PUNKTY   DODATNIE

Lp. Udział w konkursach i zawodach Pkt.
1. Udział w konkursach (artystycznych, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, przedmiotowych, sportowych indywidualnych i zespołowych itp.) i osiągnięcie w nich sukcesów (I, II, III miejsce, wyróżnienie lub zdobycie tytułu finalisty lub laureata w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich):

a)       etap szkolny;

b)       etap miejski;

c)       powiatowy, rejonowy;

d)       wojewódzki;

e)       ogólnopolski.

 

 

 

 

+3

+5

+7

+10

+12

  Aktywność społeczna  
2. Praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska:

a) uczeń dba o estetykę klasy i szkoły: przynosi dodatkowe materiały, przygotowuje gazetki, samodzielne przygotowywanie materiałów;

b) przygotowanie projektów na godziny wychowawcze;

c) aktywne, wielokrotne włączanie się w akcje społeczne (raz w półroczu);

d) udział w zbiorkach surowców wtórnych (raz w półroczu).

 

+2

 

+5

+5

+5

3. Uczeń bierze udział w przedstawieniach i akademiach( występuje na scenie i wyraźnie udziela się w przygotowaniach):

a)       klasowych;

b)       szkolnych;

c)       pozaszkolnych.

 

 

+2

+5

+10

4. Aktywnie pracuje w organizacjach uczniowskich (raz w półroczu) +10
5. Godne reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym (za każde wyjście) a na koniec roku za całokształt jako nagroda. +2

+10

9. Systematyczny i czynny udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (kółka, zespoły, rewalidacja, zajęcia fakultatywne, itp.) raz w półroczu jeśli jest 80% frekwencji. +5
  Kultura osobista  
10. Wyjątkowa kultura osobista:

a) raz w półroczu bonus wychowawcy, jeśli nie ma punktów minusowych (pochwała wychowawcy);

b) dodatkowy bonus Dyrektora Szkoły (na koniec roku) jeśli dziecko nie miało przez cały rok minusowych punktów (pochwała Dyrektora).

 

+10

 

+10

11. Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności (za każde). +2
  Stosunek do obowiązków szkolnych  
12. Wyjątkowa dbałość o estetyczny wygląd (strój uczniowski) raz w miesiącu. +2
13. Sumienne wykonywanie obowiązków dyżurnego klasowego. +3
14. Uczeń, który nie opuścił ani jednego dnia w ciągu danego półrocza otrzymuje nagrodę      (wychowawca wpisuje raz w półroczu). +10
15. Punkty dodatnie według uznania wychowawcy i nauczyciela z logicznym komentarzem i czytelnym podpisem.  

do+3

PUNKTY UJEMNE

 

Lp. Kultura osobista Pkt.
1. Agresywne zachowania wobec kolegów, koleżanek i dorosłych:

a)       udział w bójkach;

b)       naśmiewanie, przezywanie, szydzenie, obrażanie, poniżanie;

c)       przemoc psychiczna z wykorzystaniem Internetu lub komórki, publikowanie zdjęć bez zgody ucznia i jego rodziców;

d)       kłamstwa.

 

-10

-10

 

-10

-5

2. Używanie i posiadanie przedmiotów  oraz środków odurzających zagrażających zdrowiu i życiu (papierosy, alkohol, narkotyki itp.)

Przy kolejnym stwierdzeniu zdarzenia

- 10

 

- 20

3. Używanie komórki podczas lekcji. - 5
4. 1.Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych(wycieczki, wyjścia pozaszkolne, akademie, uroczystości szkolne).

2. Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych.

-5

 

- 10

5. 1.Dewastowanie i niszczenie mienia szkolnego i prywatnej własności kolegów i koleżanek.

2.W przypadku braku naprawy szkody.

- 10

 

- 10

6. Wyłudzanie rzeczy, pieniędzy oraz kradzieże. - 10 oraz zwrot
  Stosunek do obowiązków szkolnych  
7. Spóźnienie na lekcję. -1
8. Nieusprawiedliwiona godzina (za każdą). -1
9. Nie wywiązywanie się z pełnionych funkcji lub szkolnych zadań . - 3
10. Przeszkadzanie na lekcji. -3
11. Brak  szkolnego stroju uczniowskiego i obuwia zastępczego . -2
12. Punkty ujemne wg uznania wychowawcy i nauczyciela, które nie zostały ujęte w punktach z logicznym komentarzem i czytelnym podpisem. do -3

 

§15

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

 1. 1. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania

Uczeń może uzyskać wyższą o jeden stopień niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną     zachowania, jeżeli:

1)   nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

2)   nie popełnił czynów najwyżej karalnych regulaminem oceniania zachowania;

3)   wykazał się aktywnością społeczną.

 1. 2. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:

1)      na miesiąc przed końcoworocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca podaje uczniom informację o ilości zgromadzonych punktów w zeszycie obserwacji i przewidywanej na ich podstawie  rocznej ocenie zachowania,  z odnotowaniem tego faktu w „ Korespondencji dla rodziców”;

2)      uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą o ustalenie wyższej niż wynikająca z punktów przewidywana ocena zachowania. Stosowną prośbę wnoszą w sekretariacie w terminie do trzech dni od uzyskania informacji od wychowawcy;

3)      w przypadku gdy uczeń spełnia warunki zawarte w ust. 1 Dyrektor Szkoły  rozpatruje pozytywnie prośbę i zezwala na nowy sposób ustalenia oceny zachowania po spełnieniu następujących warunków:

a)    uczeń nie może otrzymać punktów ujemnych w zeszycie zachowania od dnia zezwolenia do  posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej,

b)   uczeń musi wykonać z własnej inicjatywy lub przy pomocy nauczyciela zadania na rzecz Szkoły bądź klasy, które pozwolą mu uzyskać co najmniej 10 punktów dodatnich.

4)   uczeń, który otrzyma na koniec I półrocza ocenę naganną bądź nieodpowiednią zachowania, może jeden raz w trakcie nauki w Szkole zwrócić się do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora Szkoły  z prośbą o  ustalenie dla niego oceny rocznej zachowania poza trybem;

5)   uczeń zobowiązuje się na piśmie do poprawy zachowania to znaczy  nie może otrzymać więcej niż trzy uwagi w ciągu II półrocza;

6)   ocena zachowania ustalona według postanowień zawartych w punkcie 5 nie może być wyższa niż poprawna.

§16

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 roku.

2. Tracą moc dotychczasowe uregulowania WSO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj